Абсорбционни чилъри


Опазването на околната среда се превърна в един от основните приоритети за съвременното общество. Намаляването на запасите от енергийни ресурси и безконтролното замърсяване на природата, наложи създаване на нови технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници и отпадъчни продукти от производствения цикъл.

Една иновативна технология за отопление и климатизация на сгради и производство на битова гореща вода с използване на кондензационен модулиращ абсарбционен чилър и слънчев концентратор предлагат италианските производители от Systema S.p.A..

Ако се позовем на втория закон на термодинамиката, който гласи, че при всяко преобразуване на енергия от един вид в друг има загуби, то КПД на един електрически чилър е 83%, отнесено към загуби в електрическите централи – 56% и загуби от преносни мрежи – 8%. При моделът Castalia този процес е съкратен, като директно от горивото се получавa хладилна или топлинна мощност с използване на непрекъсната модулация от 20 до 100% и намалено потребление на енергоресурси. Castalia е моноблокова термична група, заместваща едновременно котел и електрически водооSolar-Lithium-Bromide-Absorption-Chillerхладител, която произвежда гореща вода за отопление и битови нужди и охладена вода на принципа на абсорбционния цикъл с литиев  бромид. Ефективността на Castalia достига 130%. Използвайки общ контролен панел за управление се намаляват влаганите технически средства. Икономията на енергия е над 50% в сравнение с електрически водоохладител. Ако анализираме конкретен случай на хотелска структура, потребяваща енергия от 163 000 kWпрез зимата и 98 000 kW през лятото, то направената инвестиция би се изплатила за 3 години, базирайки се на направените икономии от енергия.

Включването на самонасочващ се слънчев концентратор към термичната група Castalia  дава възможност за модулиране на допълнителна охладителна мощност  от 17 до 300 kW и отоплителна мощност от 20 до 400 kW. В този случай използваното гориво  може да се замени с термичен слънчев генератор на безплатна енергия.

Заместител на слънчевата енергия може да бъде остатъчната термична енергия, необходима за някои производствени процеси, която се изхвърля в околната среда. Една такава възможност е производството на електроенергия, където произведената електроенергия е 36%, загуби 14% и 46% остатъчна термична енергия.  В този случай чрез използване на безплатна термична енергия, подадена към абсорбционния чилър, може да се произведе хладилна мощност и битова гореща вода, както и термична енергия, с която да се намалят използваните енергоресурси. Водоохладители с такова предназначение са моделите SYBCT с мощност от 23 до 115 kW; SYB.., с опция за включване на геотермална термопомпа и ефективност от 213%; SYIFA, при който има още един абсорбционен кръг и мощността е от 174 до 23 260 kW, СОР 1,39. Възможностите по отношение на моделите са много разнообразни и могат да бъдат в съответствие с нуждите на всеки отделен производствен цикъл: мощност, енергоносител, начин на инсталиране.