Информация


“ДЕЛТАФРОСТ” ООД

Развитието  ни като конкурентноспособно и проспериращо дружество зависят изключително от запазване на съществуващите и завоюване на нови позиции на пазара. Тази задача може да се осъществи само с непрекъснато усъвършенстване и безпрецедентен професионализъм в нашата работа, предлагайки на пазара продукти и услуги, отговарящи на съвременните динамични изисквания на потребителите.

Това определя основната ни цел:

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ДЕЙНОСТТА НА ВСЕКИ НАШ СЛЖИТЕЛ ЗА ПЪЛНОТО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА И КЛИЕНТИТЕ С КАЧЕСТВЕНА И БЕЗОПАСНА ПРОДУКЦИЯ.

За осъществяването на тази цел, ръководството на “ДЕЛТАФРОСТ’ ООД провежда активно управление и полага целенасочени усилия в следните направления:

  • 1. КАЧЕСТВО В РАБОТАТА

Осигуряване на приоритет на качеството в дейността на всички звена и поставяне на качественото изпълнение на всички услугите в основата на всички пазарни принципи.

Стремеж за прилагане на най-новите материали и технологии в сферата на извършваните от нас услуги.

Оптимизиране на процесите във фирмата – за адекватност, целесъобразност и съответствие на регламентираните изисквания, на базата на непрекъснато усъвършенстване и развитие.

Прилагане на същите изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от нашите доставчици и контрагенти.

  • 2. БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Създаване на такива условия на труд, които създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на персонала на фирмата.

Реализация на най-високите нормативни изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа.

Ефикасно и ефективно използване на човешките ресурси, съобразено с личните потребности на индивида за предотвратяване на стреса при работа на персонала.

Прилагане на принципа на превантивност, който състои в предприемане на мерки за предотвратяване/недопускане на професионалните рискове, пораждащи трудови злополуки и професионални заболявания в трудовия процес. Мерките за осигуряване на ЗБУТ се разработват и внедряват във всички етапи на работния процес като по този начин най-големите рискове се отстраняват предварително.

  • 3. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Извършване на периодичен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите, свързани с околната среда и въздействието върху нея, при изпълнение на дейностите на организацията и определяне, контрол и управление на аспектите на околната среда.

Провеждане на комплекс от дейности за опазване на околната среда, които са насочени към предотвратяване на замърсяването и увреждането на околната среда, към нейното възстановяване, запазване и подобряване.

  •  4. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Планирано и текущо провеждане на обучение за повишаване квалификацията на персонала за постоянни и измерими подобрения в работата, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Прилагане на подходящи методи и мерки за повишаване на мотивацията на персонала за участие във всички процеси на подобрение, свързани с постигане на целите на организацията, за качество на извършваните услуги, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

  • 5. КЛИЕНТИ

Създаване, поддържане и развитие на отношенията с клиентите на основата на честност и коректност.

Събиране на информация от клиентите за качеството на извършените услуги и за степента, до която то се доближава до техните потребности и очаквания.

Развиване и поддържане на конкурентни предимства на база цена, качество и удовлетвореност на всички клиенти и партньори.


  • 6. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството на строителните работи и системен контрол за изпълнението на поставените задачи във всички звена на фирмата.

Усъвършенстване на технологичните управленски процеси, свързани с управление на качеството на продуктите и услугите, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

ДЕКЛАРИРАМЕ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА НА “ДЕЛТАФРОСТ’ ООД ,ГАРАНТИРАЩА ПРАВАТА И ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ ЗА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС УСЛУГИ, ЗА ТЯХНОТО НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ И СВЪРЗАНИЯ С ТОВА УСТОЙЧИВ УСПЕХ И НЕПРЕКЪСНАТО И СИСТЕМАТИЧНО ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ФИРМАТА.